FORMULARZ REKLAMACYJNY

SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Adresat:

Aleksandra Przybyłek

EDUBAMA Aleksandra Przybyłek

ul. Niedobczycka 94,

44-200 Rybnik,

adres poczty elektronicznej: biuro@edubama.pl 

 

 

Dane Klienta/osoby reklamującej Usługę/Towar (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu):

 

Nazwa firmy i numer NIP (jeżeli dotyczy)

 

Zamówienie było bezpośrednio związane z działalnością zawodową Klienta (jeżeli dotyczy)

(___) Tak

(___) Nie

Kod PKD działalności Klienta, którego dotyczy zamówienie (jeżeli dotyczy)

 

Przedmiot reklamacji (nazwa Usługi, cena brutto, ewentualnie opis)

 

Numer faktury (jeżeli dotyczy)

 

Data zawarcia Umowy

 

Data zauważenia przyczyny reklamacji

 

Przyczyna zgłoszenia reklamacji

 

Żądanie Klienta/osoby reklamującej Usługę/ Towar:

 

 

………………………………

Data i podpis (jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)

 

 

Pobierz formularz reklamacyjny